W trosce o stan zachowania Bazyliki pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku, bezpieczeństwo wiernych i turystów oraz konieczność szybkiego przeprowadzenia prac zabezpieczających w obiekcie Pani Wiceminister Prof. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków, zwołała w trybie pilnym w dniu 31 maja 2019 r. w Gdańsku posiedzenie Głównej Komisji Konserwatorskiej. Spotkanie odbyło się w związku z uszkodzeniami sklepienia, posadzki i elementów nośnych kościoła ojców dominikanów pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku, przy ul. Świętojańskiej 72., które wystąpiły w czerwcu i lipcu 2018 r., a następnie pogłębiły się, co spowodowało, że w październiku 2018 r. ojcowie dominikanie zadecydowali o zamknięciu swojej świątyni za względów bezpieczeństwa.

Zebrana w klasztorze dominikanów Główna Komisja Konserwatorska, na czele z Panią Minister, spotkała się z ojcem przeorem klasztoru dominikanów w Gdańsku Michałem Oskiem oraz zespołem ekspertów, którzy prowadzą badania i przygotowali raport z dotychczasowych działań podejmowanych w obiekcie. W posiedzeniu GKK udział wzięli także przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Po dokonaniu oględzin kościoła, członkowie Głównej Komisji Konserwatorskiej zapoznali się z wynikami przeprowadzonych dotychczas badań architektonicznych i analiz konstrukcyjnych oraz podsumowaniem prac archeologicznych. W wyniku dyskusji Główna Komisja Konserwatorska sformułowała wnioski w zakresie kolejnych kroków mających na celu wdrożenie działań naprawczych, stabilizujących konstrukcję architektoniczną zabytku.

W związku z postawieniem przez zespół badawczy wstępnych hipotez zaistniałej w 2018 r. sytuacji, GKK zaleciła kontynuację badań celem potwierdzenia wstępnie przedstawionych hipotez. Jednocześnie GKK zgadza się z zespołem badawczym co do konieczności dalszego precyzyjnego monitorowania wilgotności gruntu, murów oraz zmian rozwartości wszystkich powstałych w 2018 r. szczelin w elementach architektonicznych nawy południowej, zakrystii i wieży kościoła. GKK widzi konieczność szybkiego przygotowania i przedyskutowania projektu zabezpieczenia sklepień oraz fundamentów wraz z podaniem metodyki i materiałów proponowanych do zastosowania.

Główna Komisja Konserwatorska wnioskowała również o możliwie szybkie przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego badań i działań zabezpieczających, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Główna Komisja Konserwatorska zadeklarowała wsparcie i pomoc we wszystkich podejmowanych działaniach w Bazylice Świętego Mikołaja oraz poprosiła o zwołanie kolejnego spotkania celem omówienia dalszych prac ratunkowych.

Dominikańską bazylikę w Gdańsku wyróżnia bardzo wysoka wartość artystyczna, naukowa i historyczna. Wynika to m.in. z faktu, że budowę kościoła dominikanie rozpoczęli już w latach 40. XIV wieku, przez wieki świątynia służyła społeczności gdańskich katolików i jest jedynym w obrębie gdańskiego Głównego Miasta oryginalnie zachowanym wraz z wyposażeniem kościołem, który nie ucierpiał od zniszczeń podczas II wojny światowej.

 

Klasztor Dominikanów w Gdańsku
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Główna Komisja Konserwatorska
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsk