Katechumenat

Sakramenty dla dorosłych 

CHRZEST, BIERZMOWANIE, EUCHARYSTIA

Katechumenat przeznaczony jest dla osób pragnących wejść na drogę życia chrześcijańskiego  – drogę przyjaźni z Jezusem Chrystusem

Jeśli jesteś osobą dorosłą, która chciałaby przyjąć sakramenty chrztu, bierzmowania i eucharystii lub jeśli zostałeś ochrzczony w dzieciństwie, ale nie wzrastałeś w wierze katolickiej i nie otrzymałeś pozostałych sakramentów, a chciałbyś mieć pełny udział w życiu sakramentalnym Kościoła Katolickiego katechumenat jest właśnie dla Ciebie.

Jak wygląda przygotowanie do przyjęcia sakramentów?

Czas katechumenatu (gr. katechumenos, łac. catechumenatus – nauczany) przeznaczony jest na formację kandydatów i uświęcony jest przez obrzędy liturgiczne, wyznaczające kolejne etapy przygotowania do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II, ryty katechumenatu wraz z przygotowaniem katechetycznym czerpią z tradycji katechumenatu wypracowanej przez chrześcijan w starożytności. W posoborowym rytuale wyróżnia się trzy stopnie („etapy” lub „bramy”) wtajemniczenia, którym odpowiadają trzy obrzędy liturgiczne: obrzęd przyjęcia do katechumenatu, obrzęd wybrania kandydatów do chrztu i wreszcie obrzęd sprawowania sakramentów w Wigilię Paschalną. Okres Wielkanocny to czas mistagogii (gr. myeo – wprowadzać w tajemnicępouczaćwtajemniczać) nowo ochrzczonych, pogłębienia ich życia sakramentalnego i życia we wspólnocie.

Okres formacji duchowej w katechumenacie trwa od października do majaSpotkania katechumena bądź grupy katechumenów z prezbiterem o. Aleksandrem Kozą OP oraz wspólnotą ewangelizacyjną (katechistami) odbywają się raz w tygodniu – w piątek o godz. 20:00. Wspólnotowy charakter tych spotkań ma pozwolić katechumenom odkrywać stopniowo tajemnicę Kościoła. Katechiści, czyli grono osób żyjących na co dzień wiarą i pragnących dzielić się swoim doświadczeniem miłości Boga, wraz z o. Aleksandrem towarzyszą katechumenom na ich drodze do osobistego wyznania wiary i nawiązania głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem. Cotygodniowe spotkania odbywają się w różnych miejscach: salka domku duszpasterskiego, kaplica św. Jacka, domy katechistów i w zależności od miejsca mają nieco inny charakter. Zwykle jednak zawierają takie elementy, jak: modlitwa, katecheza, czytanie Pisma Świętego, dzielenie się wiarą, wspólny posiłek (agapa). W ramach formacji zaplanowane są dwa wyjazdy rekolekcyjne w październiku i w marcu. Program i charakter spotkań pomyślany jest tak, by przybliżyć katechumenom prawdy wiary chrześcijańskiej, wprowadzić ich w modlitwę i w świadome uczestnictwo we mszy świętej oraz dać im żywe doświadczenie wspólnoty wierzących, którzy zdolni są do budowania głębokiej więzi z Bogiem i bliźnimi.

Przed przyjściem na spotkanie katechumenatu prosimy o kontakt z koordynatorką katechumenatu, Elżbietą Mikiciuk – elzbieta [at] mikiciuk.com. Możliwy jest także kontakt telefoniczny z ojcami przez kancelarię parafialną we wtorki (16:00-18:00) oraz soboty (9:30-11:30), w sierpniu tylko we wtorki – nr tel. +48 694 480 609.