Kim jesteśmy?

Jesteśmy częścią Zakonu Dominikańskiego i stanowimy jego świecką gałąź obok braci dominikanów i mniszek dominikańskich. Wspólnie uczestniczymy w misji apostolskiej Zakonu. Nasze funkcjonowanie, zasady życia i cele opieramy na Regule Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, zatwierdzonej przez Generała Zakonu. Włączenie do Zakonu odbywa się po określonym czasie formacji, poprzez złożenie profesji wg formuły zawartej w naszej Regule. Składając profesję zobowiązujemy się do życia według Reguły Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego przez całe nasze życie. Zobowiązanie to wypełniamy „nie jako niewolnicy, podlegli prawu, lecz jako wolni poddani łasce” (św. Augustyn, Reguła, 8) i jak podają nasze Deklaracje Generalne (rozdz. 9) „wykroczenia przeciwko Regule nie powodują zaciągnięcia winy moralnej”.

Zgodnie z Regułą członkowie Fraterni „Za przykładem św. Dominika, św. Katarzyny Sieneńskiej i tych naszych przodków, którzy swoim życiem uświetnili Zakon i Kościół, wzmocnieni braterską wspólnotą dają szczególne świadectwo swojej wiary, wsłuchują się w potrzeby ludzi swoich czasów i oddają się służbie prawdy. Zwracają oni szczególną uwagę na cele stojące dziś przed działalnością apostolską Kościoła, szczególnie zaangażowani w okazywanie autentycznego miłosierdzia wobec wszystkich form cierpienia, w obronie wolności i szerzenie sprawiedliwości i pokoju” (Reguła, I.5,6) Do istoty powołania dominikańskiego należy również troska o jedność chrześcijan i dialog z niechrześcijanami oraz niewierzącymi. (Reguła II, 12)

Nasza fraternia pw. Matki Bożej Zwycięskiej jest jedną z 26 fraterni należących do Prowincji Polskiej. Do świeckich Zakonu Kaznodziejskiego należą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, których życie przebiega wśród świata. Żyjemy w swoich rodzinach i zależnie od naszego stanu jesteśmy małżonkami, ojcami i matkami rodzin lub osobami samotnymi. Zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami, kształcimy się i pracujemy w różnych zawodach. Jako osoby świeckie realizujemy naszą apostolską misję i dajemy świadectwo naszej wiary docierając tam, gdzie kapłan dotrzeć nie może.

Podstawową dewizą dominikanów jest Veritas – Prawda, oraz Contemplari et contemplata aliis tradere, co można przetłumaczyć: kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji. Bez modlitwy, osobistej i wspólnotowej, głoszenie byłoby niemożliwe. Duchowość dominikańska opiera się na czterech filarach: modlitwa, studium, braterstwo i głoszenie. Świeccy dominikanie, tak jak cały Zakon Kaznodziejski, otaczają szczególną czcią Matkę Bożą, która jest główną Opiekunką i Patronką Zakonu.

Więcej na stronie:
https://swieccy.dominikanie.pl/

Z historii naszej Fraterni

Gdańska Fraternia Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego z pewnością ma długą historię. Istnieją średniowieczne świadectwa zamieszkiwania w pobliżu klasztoru tercjarek dominikańskich. Niestety, nie zachowały się źródła dotyczące życia świeckiej wspólnoty dominikańskiej z okresu przed II wojną światową, ale można przypuszczać, że pomimo kasaty klasztoru dominikanów w 1834 roku, wspólnota tercjarska przetrwała w Gdańsku znacznie dłużej. W okresie powojennym wiemy, że wśród Polaków, którzy osiedlili się w Gdańsku, byli przedwojenni tercjarze z Kresów, którzy od połowy 1945 roku zgłaszali się dominikanów zamieszkujących już plebanię przy kościele św. Mikołaja Z zapisu w kronice wiadomo, że w połowie lat siedemdziesiątych fraternia liczyła około 40 członków, a w 1987 r. dwukrotnie więcej. Siostry i bracia, w miarę potrzeb i zdrowotnych możliwości, przez cały rok uczestniczyli w życiu dominikańskiej parafii. Wraz z upływem czasu część członków wspólnoty wyjechała z Gdańska. W roku 1995 fraternia liczyła 58 osób, w tym 32 osoby w wieku powyżej 75 lat, natomiast pozostałe 26 to osoby niewiele młodsze.

W historii gdańskiej fraterni zapisali się: długoletni duszpasterz o. Florian Szczygieł OP, (aktualnie pracuje w Szczecinie), śp. s. Wanda Makurat – zasłużona dla Polonii Gdańskiej, przez kilka kadencji sprawująca funkcję przełożonej oraz długoletnia mistrzyni oraz przełożona s. Czesława Romatowska, wspierająca swoją obecnością i pomocą starsze i chore siostry w ich domach. Od roku 2003 przez kilka kadencji formację prowadziła śp. s. Alicja Zdzisława Besala. Wielkim zaangażowanie w życie fraterni, duchem modlitwy i hojności wyróżniła się s. Eugenia Regina Śnieżko, długoletnia mistrzyni nowicjatu, wciąż aktywnie uczestnicząca w życiu fraterni. Stan liczebny fraterni w 2003 roku składał się z 40 osób, w tym 4 osoby w nowicjacie. Duchowymi opiekunami naszej fraterni w latach 2003-2016 kolejno byli: o. Jacek Krzysztofowicz OP, o. Jakub Kraska OP, o. Przemysław Dymowski OP, o. Michał Mitka OP, o. Tomasz Golonka OP, o. Cezary Jenta OP, o. Norbert Lis OP, o. Hieronim Kaczmarek OP, i aktualny asystent o. Aleksander Koza OP.

Teraźniejszość

Obecnie fraternię tworzy 26 profesów wieczystych, 9 profesów czasowych i 3 nowicjuszy, a 4 postulantów przygotowuje się do obłóczyn. Członkowie fraterni i osoby w formacji należą do różnych parafii trójmiejskich, a także przyjeżdżają z dalszych okolic, w tym z Koszalina. Spotkania fraterni odbywają się 3 razy w miesiącu, zgodnie z zaplanowanym na cały rok harmonogramem; jest to jedna sobota, jeden wtorek i jedna środa w miesiącu. Każde ze spotkań ma nieco inny charakter.

W soboty spotykamy się na wspólnej modlitwie. Rozpoczynamy od jutrzni, następnie uczestniczymy w mszy św. odprawianej przez naszego asystenta i dalej pozostajemy na półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Po modlitwach jest czas na rozmowy przy wspólnym stole, wymianę myśli, dyskusję, bycie ze sobą w duchu braterstwa i przyjaźni (poza okresem pandemii).
Jeden wtorek w miesiącu przeznaczony jest na wspólne rozważanie Słowa Bożego. W ramach lectio divina pochylamy się nad tekstem ewangelii przeznaczonym na najbliższą niedzielę. Potem udajemy się na wspólne nieszpory i mszę św.

Środy to czas na wspólną tematyczną formację. Aktualnie, przeznaczamy te środowe spotkania na przygotowanie do jubileuszu 800 rocznicy przybycia dominikanów do Polski. Jubileusz 800-lecia rozpocznie się 1 listopada 2021, w rocznicę oficjalnego przybycia braci dominikanów do Krakowa, a zakończy się 7 listopada 2022, w święto Wszystkich Świętych naszego Zakonu.

Zgodnie z poleceniem ojca prowincjała Pawła Kozackiego OP, wszyscy świeccy Zakonu Kaznodziejskiego Polskiej Prowincji, przeżywają kolejno „rok wspólnoty”, „rok modlitwy”, aktualnie trwa „rok studium”, a następnie wspólnie z Braćmi Kaznodziejami będziemy przeżywać jubileuszowy „rok kaznodziejstwa”. (Przygotowanie do jubileuszu Braci Kaznodziejów nawiązuje do testamentu Św. Jacka i przebiega jako: „rok pokory”, „rok miłości”, aktualnie „rok ubóstwa”, a następnie wspólny „rok kaznodziejstwa”). Podczas kolejnych środowych spotkań rozważamy tematy zaplanowane na poszczególne miesiące.

Raz do roku nasza fraternia uczestniczy w rekolekcjach wspólnotowych.
Spotkania w mniejszym gronie odbywają się w ramach formacji postulantów, nowicjuszy oraz profesów czasowych.

Kontakt do gdańskiej fraterni:
[email protected]