Jeden z projektów konserwatorskich realizowany w roku 2022 obejmował „Zabezpieczenie przed zniszczeniem i zachowanie dla przyszłych pokoleń gotyckiej płyty nagrobnej z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku”.

Celem tego projektu było przeprowadzenie prac konserwatorskich przy jednej z najcenniejszych gotyckich płyt nagrobnych oraz powstrzymanie jej dalszego niszczenia. Płyta pochodzi z XV w.
i stanowi cenny element wyposażenia kościoła, bowiem upamiętnia pochowanego w kościele mieszczanina Henryka Gribenowa. W partii centralnej płyty umieszczony został gmerk, którego pierwotny kształt i przebieg naruszył wtórnie umieszczony w tym miejscu i sporych rozmiarów czworoboczny flek. Obrzeża płyty posiadają dekoracyjne obramienie wypełnione inskrypcją wykonaną gotycką minuskułą. W narożach wykonane zostały plakiety z czwórliściem.

Przed przystąpieniem do prac płyta znajdowała się w posadzce w nawie północnej kościoła tuż przy drzwiach wejściowych. W celu realizacji głównego założenia projektu konserwacja płyty była prowadzona po jej wyjęciu z posadzki. Ubytki posadzki w tym miejscu zostały wypełnione płytami wapiennymi.

W efekcie przeprowadzonych prac konserwatorskich płyta została starannie oczyszczona z powierzchniowych i wgłębnych zabrudzeń. Usunięte zostały wtórne, nieestetyczne naprawy i uzupełnienia. Ze względów estetycznych zdecydowano także o usunięciu wtórnego, nieestetycznego czarnego fleku i uzupełnieniu tego miejsca kamieniem o zbliżonej do oryginału strukturze i kolorystyce. W trakcie prac naprawiono spękania płyty, a powierzchnię płyty po całości zabezpieczono woskiem.

Po zakończeniu prac konserwatorskich płyta została osadzona w stalowej ramie, którą przytwierdzono do ściany w nawie północnej przy drzwiach wejściowych do kościoła.

Prace zrealizowano przy wsparciu Fundacji ORLEN dla Pomorza oraz Fundacji Gdańskiej.