W Wielką Sobotę święcenie pokarmów wielkanocnych odbywać się będzie od godziny 9:00 do 13:00. W przypadku dobrej pogody będzie odbywało się na ul. Świętojańskiej.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Liturgia domowa

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny,
matka lub ktoś z domowników rozpoczyna modlitwę znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.
Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego (Mk 16,1-7).
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść
namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy
spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po
prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się.
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz
idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam
powiedział”».

Po odczytaniu tekstu Ewangelii prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego
ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…
Prowadzący modlitwę mówi dalej:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się
szczególnie o zdrowie dla całej naszej rodziny i o ustanie epidemii, prośmy za chorych, za lekarzy
i cały personel medyczny oraz za wszystkie służby. Błagajmy za samotnych, opuszczonych
i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą
cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…
Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz imdać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom
przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy zwdzięcznością będziemy
spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu;
mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw,
jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego
odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść
do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Potem każdy z domowników może wypowiedzieć życzenia świąteczne.
Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu…
Można także zaśpiewać wielkanocną pieśń, np. Zwycięzca śmierci…